Procedury rekrutacji do Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach

§ 1.

 1. Celem niniejszych procedur jest zapewnienie transparentności działań w zakresie zapisywania i przyjmowania dzieci do Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach
 2.  Definicje:
  1.  Żłobek -Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach
  2.  Wniosek/deklaracja – karta zapisu dziecka do Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach
  3. Rodzic – rodzic lub opiekun prawny
  4. Rejestr – elektroniczny lub tradycyjny (w formie papierowej) spis złożonych wniosków
  5. Statut – statut Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach
  6. Strona internetowa – strona internetowa Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach
  7. Rodzic samotnie wychowujący dziecko – osoba będąca panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, a także osoba pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
  8. Rodzina wielodzietna – rodzina, która posiada minimum 3 dzieci.

§ 2.

Rodzic ubiegający się o przyjęcie dziecka do żłobka składa wniosek stanowiący załącznik do regulaminu organizacyjnego placówki, dostępny w siedzibie żłobka lub do pobrania na stronie
internetowej.

§ 3.

Wniosek może zostać złożony zarówno w formie papierowej w placówce jak i drogą mailową w formie skanu na adres zlobek@zlobek.eu

§4.

Nie dopuszcza się składania wniosków drogą elektroniczną w formie zdjęcia dokumentu.

§5.

Wszystkie karty zapisu dziecka po ich złożeniu podlegają rejestracji w rejestrze złożonych wniosków i zostają opatrzone datą wpływu oraz kolejnym numerem rejestru.

§6.

Wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka przyjmowane są przez cały rok

§7.

Nie dopuszcza się składania wniosków przed datą urodzenia dziecka

§8.

Złożony wniosek zachowuje swoją moc do czasu przyjęcia dziecka

§9.

W przypadku rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie dziecka do żłobka rodzic zobowiązany jest do poinformowania pisemnie dyrektora placówki (w formie tradycyjnej lub mailowo na podany
wyżej adres e-mail)

§10.

W sytuacji, gdy pomimo podjętych prób brak jest kontaktu z rodzicami, którzy złożyli wniosek do żłobka przyjmuje się kolejne oczekujące na przyjęcie dziecko.

§11.

Zgodnie z zapisami statutu do placówki mogą zostać przyjęte dzieci z terenu gminy Zdzieszowice

§12.

O kolejności przyjęcia dziecka do żłobka decydują kryteria określone w statucie jednostki, które są wobec siebie równoważne

§13.

Kryteria naboru określone w statucie zawarte są również we wniosku a rodzic zobowiązany jest do zaznaczenia odpowiednich rubryk zgodnie ze stanem faktycznym

§14.

 1. Rodzic zobowiązany jest w składanym wniosku do potwierdzenia zatrudnienia lub pobierania nauki w trybie dziennym.
 2. Zatrudnienie bądź pobieranie nauki w trybie dziennym potwierdza się na wniosku poprzez pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez pracodawcę, bądź w przypadku pobierania nauki przez uczelnię/szkołę
 3. W przypadku samozatrudnienia potwierdzeniem jest aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
 4. Osoba prowadząca gospodarstwo rolne składa oświadczenie w tym zakresie.
 5. Dopuszcza się dostarczenie zaświadczenia o zatrudnieniu bądź pobieraniu nauki na osobnym druku, który zostaje dołączony do wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka.
 6. W przypadku dostarczenia zaświadczenia o zatrudnieniu na osobnym druku osoba przyjmująca wniosek dokonuje adnotacji „zaświadczenie” w miejscu przeznaczonym na poświadczenie zatrudnienia bądź pobierania nauki w trybie dziennym.
 7. W przypadku braku poświadczenia zatrudnienia bądź pobierania nauki na etapie składania wniosku kryterium dotyczące rodziców pracujących/uczących się w trybie dziennym uznaje
  się za nie spełnione.
 8. W sytuacji, kiedy po złożeniu wniosku zmieniają się jakiekolwiek dane w nim zawarte rodzic zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie dyrektora żłobka, który dokonuje na złożonym wniosku adnotacji dotyczącej zaistniałych zmian, opatrując je datą oraz podpisem a także odnotowując ten fakt w rejestrze złożonych wniosków jeżeli zmiany mają wpływ na przyjęcie dziecka.
 9. Poza poświadczeniem zatrudnienia, które dostarcza się wraz ze złożonym wnioskiem pozostałe kryteria naboru zaznaczone w złożonym wniosku należy udokumentować przed podpisaniem umowy o korzystanie z usług żłobka w następujący sposób:
  • Dziecko jest rodzeństwem dziecka aktualnie uczęszczającego do żłobka – w terminie składania wniosku rodzeństwo było na liście dzieci korzystających z usług placówki.
  • Dziecko jest samotnie wychowywane przez jednego z rodziców – orzeczenie sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej drugiego rodzica, orzeczenie sądu o ustaleniu miejsca pobytu dziecka w miejscu pobyty jednego z rodziców lub oświadczenie rodzica, iż drugi z rodziców nie zamieszkuje wspólnie z dzieckiem i nie bierze udziału w opiece nad dzieckiem, odbywa karę pozbawienia wolności, bądź nie żyje.
  • Dziecko wychowywane jest przez rodzinę zastępczą – postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej.
  • Dziecko jednego lub obojga rodziców z orzeczeniem o niepełnosprawności – aktualne orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności rodzica.
  • Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności – aktualne orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności dziecka.
  • Dziecko z rodziny wielodzietnej – oświadczenie zawarte już w karcie zapisu dziecka do żłobka o liczbie i wieku rodzeństwa
 10. Każde oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 11. Przed podpisaniem umowy rodzic zobowiązany jest do ponownego wypełnienia wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka, tak aby wszystkie zawarte w nim dane, a w szczególności dane
  kontaktowe były aktualne.
 12. Przy ponownym wypełnianiu wniosku nie ma konieczności ponownego poświadczania zatrudnienia/pobierania nauki, jeżeli sytuacja w tym zakresie nie uległa zmianie.

§15.

W przypadku spełniania przez większą liczbę dzieci tej samej ilości kryteriów o przyjęciu decyduje data złożenia wniosku.

§16.

 1. W przypadku kiedy dziecko może zostać przyjęte, a rodzic (w formie pisemnej) rezygnuje z przyjęcia dziecka w proponowanym terminie, jednak chciałby aby dziecko było przyjęte do żłobka w późniejszym czasie, wniosek zostaje zarejestrowany ponownie w rejestrze i nadaje mu się nowy numer oraz zostaje opatrzony nową datą wpływu
 2. w rejestrze oraz na wniosku dokonuje się adnotacji o decyzji rodzica i podłącza się informację ze złożoną rezygnacją do tegoż wniosku.

§17.

Deklaracja nie zostaje rozpatrzona w przypadku, gdy przed terminem przyjęcia dziecka do żłobka ukończy ono ustawowo określony wiek.

§18.

Największy nabór dzieci następuje we wrześniu po przejściu absolwentów do przedszkoli

§19.

W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są na ewentualnie zwalniające się miejsca.

§20.

Do końca maja sporządza się listę dzieci, które od września przechodzą do przedszkoli pozyskując w ten sposób informację o ilości zwalniających się miejsc.

§21.

 1. Do 15 czerwca organizowane jest zebranie rodziców wszystkich dzieci, których wnioski zostały złożone do żłobka
 2.  O terminie zebrania rodzice zostają poinformowani telefonicznie oraz w formie ogłoszenia.
 3. Podczas zebrania rodzice zostają zapoznani z pomieszczeniami żłobka oraz zasadami jego funkcjonowania a także wysokością ponoszonych opłat.
 4. W czasie zebrania rodzice zostają poinformowani, czy ich dziecko zostało przyjęte do żłobka.
 5. Rodzic przyjętego dziecka otrzymuje komplet niezbędnych do wypełnienia dokumentów.

§22.

Żłobek nie publikuje listy dzieci przyjętych

§23.

W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów do Żłobka jest większa od liczby dostępnych miejsc Dyrektor żłobka powołuje komisję rekrutacyjną

§24.

W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

 1. Dyrektor jako przewodniczący komisji,
 2. Trzech pracowników Żłobka wyznaczonych przez dyrektora
 3. Termin prac Komisji Rekrutacyjnej ustala dyrektor.

§25.

 1. Zadaniem komisji jest rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodzica w sytuacji nie przyjęcia dziecka do żłobka
 2. Pozytywne rozpatrzenie odwołania rodzica przez komisje obliguje Dyrektora do ponownego rozpoznania wniosku oraz pisemnego poinformowania komisji o podjętych ustaleniach oraz działaniach w tym zakresie.

§26.

Członkowie komisji upoważnieni są do przetwarzania danych zawartych w składanych wnioskach wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacji oraz zapewnienia prawidłowej opieki powierzonym dzieciom i jednocześnie zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej.

Procedury naboru.