Deklaracja dostępności

Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: zlobek.eu oraz bip.zlobek.eu

Data publikacji strony www.zlobek.eu: 2018.10.14

Data publikacji strony www.zlobek.eu: 2021.03.30

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej).
 • Alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst).
 • Niektóre dokumenty w formacie pdf nie mają wyodrębnianego tekstu.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-09.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Stosiek, zlobek@zlobek.eu . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774842630 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2019-12-09.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-330 Zdzieszowice, ul. Osiedle Piastów 20
Tel.: 77 484 26 30
Faks: 77 484 26 30
E-mail: zlobek@zlobek.eu
Strona internetowa: bip.zlobek.eu

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa http://zlobek.eu/ posiada specjalnie przygotowaną funkcjonalność orazs specjalną wersję strony pod adresem internetowym http://slabowidzacy.bip.zlobek.eu/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
 • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
 • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
 • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
 • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
 • ESC – anulowanie podpowiedzi

Strona www.zlobek.eu posiada funkcjonalności:

 • jasny/ciemny kontrast strony
 • włączenie/wyłączenie stylowania czcionki
 • powiekszenie/pomniejszenie strony
 • powiekszenie/pomniejszenie wielkości czcionki
 • wyróżnienie nagłówków
 • podkreślenie łączy
 • oznaczanie linków

Dostępność architektoniczna

Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach mieści się w budynku 2 kondygnacyjnym. Wejście główne i boczne do budynku znajduje się od strony bloku mieszkalnego Piastów 19. Wejście główne zrównane jest z poziomem przyległego terenu.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem głównym znajduje się domofon, dzięki któremu może zostać przywołany pracownik żłobka i udzielić osobie ze szczególnymi potrzebami niezbędnych informacji.

Przestrzenie poziome w budynku wolne są od barier architektonicznych. Drzwi w żłobku  w poszczególnych strefach pożarowych wyposażone są w samozamykacze, co może stanowić utrudnienie komunikacji na przestrzeni poziomej. Budynek nie jest wyposażony w windę osobową, bądź inne urządzenie ułatwiające osobom ze szczególnymi potrzebami swobodne poruszanie się w przestrzeniach pionowych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym ani systemu naprowadzającego dźwiękowo dla osób niewidomych i słabowidzących,

Osoba korzystająca z psa asystującego może wejść do budynku po okazaniu dokumentu potwierdzającego status psa asystującego oraz zaświadczenie o wykonaniu niezbędnych szczepień weterynaryjnych.